Privacyverklaring Stichting Friese 11-Steden Wandeltochten

Versie november 2018

 

De Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten

De Stichting Friese 11-Stedenwandeltocht is aangesloten bij de KNWB en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41001548. Zij respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

De gegevens en het doel

De persoonsgegevens worden door de stichting Friese 11-Stedenwandeltochten in overeenstemming met de regelgeving en met het recht van iedere deelnemer, medewerker en relatie op bescherming van zijn privacy, op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt.

Vastgelegde gegevens van de deelnemers zijn: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Voor de deelnemer geschiedt de verwerking uitsluitend met het doel om de inschrijving van en de deelname aan de 11-Stedenwandeltocht te bevorderen en ter controle en ter handhaving van de naleving van de reglementen. De gegevens worden gebruikt voor het realiseren van de inschrijving en de bijbehorende correspondentie. Tijdens de tocht worden de gegevens (gecodeerd tot een inschrijfnummer) gebruik om de start- en finishinformatie te verzamelen en te verwerken zodat duidelijk wordt of iemand op het einde van een etappe en/of aan het eind van de tocht recht heeft op een medaille of een kruisje. In een volgend jaar wordt het e-mailadres gebruikt om u te attenderen op de start van de inschrijving.

Voor de verzending van nieuwsbrieven of andere elektronische berichten aan de deelnemers vragen we vooraf geen toestemming. Vanuit serviceoogpunt voelen we ons verplicht om u goed te informeren over de tocht.

Vastgelegde gegevens van de vrijwilligers zijn: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Voor de vrijwilligers geschiedt de verwerking in het belang van een goede organisatie van de 11-stedenwandeltocht.

Voor sponsoren en andere relaties geldt de verwerking uitsluitend met het doel om de onderlinge band te onderhouden.

Hoe gaan we er mee om?

De persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij is verkregen.

Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten neemt dusdanige technische en organisatorische maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend de bestuursleden van Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten toegang. Zij nemen bij de kennisgeving van de persoonsgegevens geheimhouding in acht.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten bewaart de persoonsgegevens (en de daaraan gekoppelde deelnamegegevens) van ieder deelnemer die ooit heeft ingeschreven voor de 11-Stedenwandeltocht. Dit doen we om een goede administratie bij te houden die hoort bij het uitreiken van de speciale jubileumspeldjes en om statistische gegevens te kunnen produceren.

Worden persoonsgegevens gedeeld?

Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met ‘inschrijven.nl’, teneinde te komen tot een doelmatige verwerking van de inschrijvingen. Inschrijven.nl maakt gebruikt van een versleutelde (via SSL beveiligde) website en gebruikt moderne technieken.

Informatieverschaffing met betrekking tot gegevens aan derden vindt niet plaats, behoudens de verantwoordelijkheid  van de stichting Friese 11-Stedenwandeltochten voor de wet, alsmede ingeval van een zodanige calamiteit dat een deelnemer, een vrijwilliger en/of sponsor/relatie tijdens de tocht met spoed dient te worden getraceerd.

Portretrecht (foto’s en filmpjes)

Gegevensdragers welke in opdracht of onder verantwoordelijkheid van de stichting Friese 11-Stedenwandeltochten zijn vervaardigd en voor zover daarin sprake is van een in de Auteurswet 1912 bedoelde portretrecht van een deelnemer of vrijwilliger worden door het bestuur slechts in het belang van promotionele en voorlichtende doeleinden van de 11-Stedenwandeltocht aangewend.

De gegevensdragers worden met inachtneming van het recht van iedere deelnemer of vrijwilliger op bescherming van zijn privacy op behoorlijke en zorgvuldige wijze vervaardigd en verzameld.

Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten waarborgt in het bijzonder een zorgvuldige behandeling van gegevensdragers waaraan deelnemers en vrijwilligers geheel of gedeeltelijk portretrechten kunnen ontlenen en geeft blijk ervan op voldoende wijze de belangen van de rechthebbende te hebben afgewogen.

Een ieder kan niettegenstaande zijn eerdere toestemming, gemotiveerd bezwaar maken tegen het gebruik van zijn beeltenis.

Recht om in te zien en recht om te wijzigen

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens zoals de Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten die heeft vastgelegd. U kunt uiteraard ook aangeven dat u gegevens wenst aan te passen ingeval deze niet correct en/of actueel meer zijn.  Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Het bestuur van de Stichting Friese 11-Stedenwandeltochten